Advertisement

May 24 2018
Save

Một autoclicker chính thức với hai chế độ autoclicking, tại vị trí con trỏ động của bạn hoặc tại một vị trí được xác định trước. Bạn cũng có thể đặt số lượng tối đa được nhấp (hoặc để lại dưới dạng vô hạn). Read more

Advertisement